خوشبختی یعنی

خوشبختی داشتن کسی است

که بیشتر از خودش

تــــــــــو را بخواهد
...
و

بیشـــتر از تــــــــو

هیـــــــــــچ نخواهد

و

تــــــــــو ...

برایش تـــــــمام زندگی باشی ...

/ 0 نظر / 6 بازدید