زن شیطان نیست

زن شیطان نیست ...
زن جلوه زیبایی بی حد خداوند است ...
میل انسان به بقا ...
میل انسان به زندگی ...
میل انسان به زیبا پرستی ......
میل انسان به انسان ...
زن شیطان نیست ... گوشه ای از هنر آفرینش است ...
زن ... عـــشق است
یک سرمایه ابدی در جهان ...
خلاصه تمام مهربانی های دنیا ...
چشمهایت را که پاک کنی از تمام هوسها
ناز یک زن را جوهر زنانگی او میبینی نه نیاز مردانگی خود ...

/ 0 نظر / 59 بازدید