به سلامتی ...

به سلامتیه نسل من که خسته شد از بس
دزدکی دوست داشت...
دزدکی زنگ زد...
دزدکی زیر پتو اس م اس بازی کرد...
دزدکی عاشق شد...
دزدکی بوسید...
دزدکی حرف زد...
دزدکی در آغوش گرفت...
دزدکی عشق بازی کرد...
و دزدکی اشک ریخت...
خسته شد...

هر کی دلش برای دست های عشقش تنگ شده
حرف دلشو بزنه

/ 1 نظر / 60 بازدید
زهره

منم دلم تنگ شده باهات موافقم [تایید] به منم سر بزن