# هدف_-_hadaf

عشق یعنی

عشـق یعنـﮯ: وقتـﮯ ازت پرسیدن چـﮧ نسبتـﮯ باهاش دارﮮ؟ سـرت رو بالا بگیرﮮ و شجاعانـﮧ بگـﮯ "عشقمه" میفهمـﮯ؟
/ 0 نظر / 16 بازدید