زیبا تر از زیبا

چـــــــقدر زیـــباست شـــب بــا یــاد عشقت خــوابـیـدن

و زیــباتــر از آن ایــن اســت که عــشــقــت کـنارت خــوابــیـده بــاشـد

ســرت روی شــونــهاش بــزاری و آروم بــشــی

وصــبــح بــا یــاد اون از خــواب بــیــدار بــشــی و یــا در زیــبـاتـــریـــن

حـــالـــت بــا بــــــــوســــــــه اون از خـــواب بــیـدار بــشــی

/ 0 نظر / 18 بازدید